Artikel 6 van de Arbowet handelt over beleid op het gebied van gevaarlijke stoffen. In dit wetsartikel staat voorgeschreven dat zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken voorkomen moeten worden. Voor naleving van dit wetsartikel staan onze veiligheidskundigen u terzijde in beleidsvorming gericht op de REACH verordening.

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals. Deze verordening biedt een wetgevingskader voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie zowel zijn geproduceerd als worden geïmporteerd. Doel van de REACH verordening is kennisdeling over gevaarlijke stoffen in de driehoeksverhouding tussen producenten, handelaren en gebruikers teneinde ongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

Primair doel is dat eindverbruikers (arbeidskrachten) doeltreffend worden geïnformeerd en beschermd tegen gevaarlijke stoffen. Aan de hand van onder artikel 5 vermelde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beoordelen onze veiligheidskundigen samen met uw preventiemedewerker of op uw activiteiten de REACH verordening van toepassing is.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225