aq_block_3

De Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg Arbowet, is een Nederlandse wet die richtlijnen bevat voor zowel ondernemers als arbeidskrachten. Arbowet- en regelgeving heeft tot doel de veiligheid van mensen te bevorderen. Primair doel is om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen door op doeltreffende wijze beleid te voeren. Dit is een impliciet omschreven plicht die staat vermeld  in artikel 3.

Hoe Arbobeleid in de praktijk eruit moet zien wordt in Arbowet- en regelgeving niet voorgeschreven. In principe is de Arbowet een kaderwet wat betekent dat hierin geen concrete regels staan vermeld, maar algemene richtlijnen waarmee rekening dient te worden gehouden in beleidsvoering.

De wetgever stelt dat een Arbobeleid niet doeltreffend kan zijn als risico’s verbonden aan de activiteiten van onderneming niet eerst zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Derhalve zijn ondernemers die gezag voeren over arbeidskrachten in navolging van artikel 5 van de Arbowet verplicht tot de uitvoering van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, hierna aangeduid als RI&E.

U wordt geadviseerd of uw onderneming Arbowet- en regelgeving voldoende naleeft. Dit doen wij in eerste instantie door een RI&E uit te voeren en te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige, HVK. Nadien adviseren wij over het beleidsmatig invullen van onderstaande wetsartikelen:

Artikel 3 Arbobeleid

Artikel 4 Aangepast werk

Artikel 5 RI&E

Artikel 6 Gevaarlijke stoffen

Artikel 7 Informatie aan publiek

Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Artikel 9 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 10 Voorkomen van gevaar voor derden

Artikel 11 Verplichtingen van werknemers

Artikel 12 OR en samenwerken

Artikel 13 Preventiemedewerker

Artikel 14 Maatwerkregeling

Artikel 14a Vangnetregeling

Artikel 15 BHV

Artikel 15a Informatierecht

Artikel 16 Bijzondere verplichtingen

Artikel 17 Arbeidstijdenwet

Artikel 18 Medisch onderzoek

Artikel 19 Verschillende werkgevers

Artikel 20 Certificatieplicht