Artikel 12 van de Arbowet bestaat uit algemene bepalingen en richtlijnen over samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en belanghebbende werknemers.

Ondernemingen met ten minste 50 arbeidskrachten in loondienst zijn wettelijk verplicht tot het installeren van een ondernemingsraad. De wet geeft aan op welke wijze een ondernemingsraad moet worden gekozen en geïnstalleerd. Daarnaast schrijft de wet voor hoe overleg tussen ondernemer en interne arbeidskrachten moet plaatsvinden en op welk moment sprake is van het recht op onafhankelijk en objectief advies alsmede instemmingsrecht. Taken en bevoegdheden van OR leden zijn vastgelegd in de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) waarover u wordt geïnformeerd door een ter zake kundig adviseur van Bureau IN FOCUS.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225